]> git.notmuchmail.org Git - notmuch/commit
add dummy entries to search screen keymap
authorBart Trojanowski <bart@jukie.net>
Fri, 20 Nov 2009 15:19:31 +0000 (10:19 -0500)
committerBart Trojanowski <bart@jukie.net>
Wed, 25 Nov 2009 05:48:51 +0000 (00:48 -0500)
commit804715316b1374709e08b58ffdc3900f31807e7a
treef2650e8ef6f17282fe86217accb83f7550b5bc78
parentb0a00164169dba02f5cc9180a54f370d2c4d4b07
add dummy entries to search screen keymap
vim/plugin/notmuch.vim