b895d11a9d6978ae8ba75485f9e25efbeaddd6ff
[notmuch] / emacs / Makefile.local
1 dir=emacs
2 emacs_sources=                 \
3         $(dir)/notmuch.el
4
5 emacs_bytecode=$(subst .el,.elc,$(emacs_sources))
6
7 emacs: $(emacs_bytecode)
8
9 install-emacs: install emacs
10         for d in $(DESTDIR)/$(emacs_lispdir) ; \
11         do \
12                 install -d $$d ; \
13         done ;
14         for f in $(emacs_sources) $(emacs_bytecode); \
15         do \
16                 install -m0644 $$f $(DESTDIR)$(emacs_lispdir) ;\
17         done;
18         @echo ""
19         @echo "The notmuch emacs client is now installed."
20         @echo ""
21         @echo "To run this, each user should add the following line to the ~/.emacs file:"
22         @echo ""
23         @echo " (require 'notmuch)"
24         @echo ""
25         @echo "And should then run \"M-x notmuch\" from within emacs or run \"emacs -f notmuch\""
26         @echo ""
27
28 CLEAN := $(CLEAN) $(emacs_bytecode)