]> git.notmuchmail.org Git - notmuch/commitdiff
Merge remote branch 'origin/master' into vim
authorBart Trojanowski <bart@jukie.net>
Fri, 27 Nov 2009 22:49:54 +0000 (17:49 -0500)
committerBart Trojanowski <bart@jukie.net>
Fri, 27 Nov 2009 22:49:54 +0000 (17:49 -0500)
1  2 
lib/message.cc
lib/notmuch.h

diff --cc lib/message.cc
Simple merge
diff --cc lib/notmuch.h
Simple merge