cli/new: Avoid printing "\033[K" to non-terminal output